(تومان)163,000,000

160,000 کیلومتر

7دنده. پرده برقی 

1397/3/13تهران