(تومان)275,000,000

صفر کیلومتر، بدون خط و خش و رنگ شدگی، بدون لوازم اضافی غیر استاندارد است. 

1397/11/10تهران
(تومان)278,000,000

صفر خشک 

1397/10/30تهران