توافقی

رنگ بعلت افتاب سوختگی.دارای سنسور اکسیژن فعال .و دفترچه راهنمای فابریک قمت43میلیون 

1396/3/15آذربایجان غربی