(تومان)300,000,000

87,000 کیلومتر

 

1400/4/16تهران