(تومان)52,000,000

بیمه بدنه یک سال بیمه ثالث یک سال تسمه تایم عوض شده باطری عوض شده سر شمع عوض شده روکش فرمان چرم روکش صندلی چرم کفپوش سه بعدی سنسور دنده عقب دارد سنسور مصرف بنزین دارد بدون رنگ بدون خرابی به شرط مکانیک رنگ سفید زاپاس نو 

1397/9/1خراسان رضوی
(تومان)53,000,000

فنی بشرط بیمه برج 5 سال بعد تخفیف بیمه کامل یک درب رنگ 

1397/8/17مازندران