توافقی

آبی متالیک -کم کارکرد -مصرف خانگی - فنی و مکانیک ماشین دست نخورده و سالم - لاستیک 80%- دارای بیمه کامل - قسمت سپر عقب زدگی - فروشنده واقعی- 

دیروزتهران