(تومان)68,000,000

در حد صفر بدون کوچکترین خط و خش دارای گارنتی فروش ب علت معامله 

1397/4/22تهران