توافقی

20,000 کیلومتر

سیستم صوتى بز/رادار تابلو خوان/رادار بین خطوط/ سنسور پارک/ سانروف/ شیب سنج/ESP/٢ گرم 

1397/4/12تهران