توافقی

500,000 کیلومتر

ایسوزو شش تن تمام فابریک بدون خط و خش موتور گیربکس پلمپ عروسک کولر بخاری راحت خواب.در حال حاضر فعال 

1400/10/10فارس