(تومان)128,000,000

بدون رنگ بدون خط بدون تصادف وخوردگی مشابه صفر کفپوش روکش و مانیتور پایونر اينتر كولر ٠٩١٢٠٦٣٠٢٤٥ 

1396/3/6آذربایجان شرقی