(تومان)41,900,000

بــدون رنــگ و خـط و خــش - تــک بـــرگ سنـــد - مــوتـــور و گیـــربـکـــس میتــسـوبیـشـــی - کـــول بــاکــس - اتـــولایـــت - ســانــــروف - بیـمـــه 6 مـــاه - روکــش صنــدلــــی - کـف پــــوش - شیـشـــه هـــا دودی ضــــد خـــش - آینــــه تــاشــو بــرقـــی - مـانیتـــــور و دوربیــــن دنــده عقــب 

1396/2/24تهران
1396/2/20تهران
(تومان)39,500,000

 

1396/2/7البرز