(تومان)150,000,000

1,700 کیلومتر

کاملا سالم فقط مصرف کننده سند دسته اول تو دورزی قرمز و مشکی قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 150,000,000 تومان 

1398/7/28تهران