(تومان)310,000,000

22,700 کیلومتر

درحدصفروتمیز وشیشه عقب هم برقی وفنی موتورسالم 

1400/3/30تهران
توافقی

ایکس 25 فول آپشن 

1399/6/5تهران