(تومان)30,000,000

حواله برلیانس H220 دنده ای- 21 میلیون واریز گردیده و مابقی در زمان تحویل خودرو بر اساس قیمت روز کارخانه و پس از کسر سود مشارکت محاسبه و دریافت خواهد شد. 

1397/7/9آذربایجان شرقی
(تومان)30,000,000

حواله- مبلغ پیش پرداخت 21 میلیون و مابقی بر اساس قیمت روز در زمان تحویل خودرو در وجه شرکت پرداخت خواهد شد. 

1397/7/8آذربایجان شرقی