(تومان)800,000,000

127,000 کیلومتر

 

1397/1/18تهران