توافقی

122,000 کیلومتر

فنی و بدنه بسیار سالم، برابوس-صندلیها برقی ، مانیتور بزرگ ، کروز، دنده پشت فرمان ، ایینه تاشو، Esp, شیب، تمامی سرویسها در نمایندگی ستاره ایران (جوادی) انجام شده بعلت خط و خش دو طرف رنگ شده(بدون بطانه)- 

1397/9/12تهران