توافقی

داخل مارون ،کارکرد واقعی فنی و سواری درجه ۱ ، کاور KPMF انگلیس ،بال عقب،کیت اگزوز(۲ لکه رنگ جزیی به دلیل مالیدگی) 

1398/8/20تهران
توافقی

فول کامل بدون هارمن 

1398/8/12تهران