توافقی

حواله بیسو تحویل خرداد٩٨سود مشارک ٢١درصد صلح درنمایندگی دارد وسود مشارک ب خریدار تعلق میگیرید واریزی٩٠ملیون قیمت حواله٩٧ملیون 

1397/10/9تهران