(تومان)247,000,000

تحویل اذر 

1398/10/4تهران
(تومان)250,000,000

مدل نیمه فول (LU) / تحویل فوری با پلاک و سند 

1398/9/21تهران