توافقی

30 % نقد اقساط 6 الی 24 ماه - 5 سال گارانتی + 2 سال سرویس رایگان - 

1396/12/12تهران
توافقی

30 % نقد اقساط 6 الی 24 ماه - 5 سال گارانتی پرشیا خودرو + 2 سال سوریس رایگان - 

1396/12/12تهران