(تومان)1,200,000,000

خودرو فوق بدون پلاک میباشد، هزینه شماره گذاری به عهده خریدار مقطوع 

1398/7/27مازندران