توافقی

فوق العاده استثنایی ،بدون هیچ مشکل فنی به شرط کارشناسی ، 3لکه رنگ جزیی ، بدون تصادف ، 10 سال تخیخف بیمه ،لاستیک ها نو ، سالمترین کروک ٣٢٥ ، فوری فروشی ، لطفا خریدار واقعی زنگ بزنه 

1398/2/15تهران