توافقی

بدون کوچکترین خط، چرم سالم 

1398/7/26تهران