توافقی

1,800 کیلومتر

2016 فول بدون لیزر .سفارش ابوظبی بدون کوچک ترین خط و خش . حتی سپر ها.. داخل قهوه ایی.کمربند و زیر رکاب آبی. کاملاُمشابه صفر 

1398/9/22تهران