توافقی

100,000 کیلومتر

قیمت29,000,000 فنی کاملا سالم،عقب جلو کاملا سالم،داخل موتور و صندوق بدون رنگ و ضربه ،درب موتور و صندوق و سقف بدون رنگ فقط آبرنگ پاشیده شده،یک سال بیمه،داخل فابریک،داشبورد ترک دارد،دزدگیر تصویری ورینگ شاهین،،،، فقط تماس گرفته شود 

1397/2/29تهران