(تومان)1,600,000,000

99,000 کیلومتر

استثنایی ترین x5 موجود فول کامل بدنه و فنی در حد صفر موتور ۵۵۰۰ دیدنی 

1398/7/14تهران