(تومان)970,000,000

91,000 کیلومتر

٢ برک سند ٢ سال دست خودم بوده ٢/٨لیتر موتور ٢٨٠٠ بدنه سالم بدون رنگ فقط سپرها رنگ شده تمامی سرویسها در نمایندگی انجام شده 

1398/7/15تهران