توافقی

112,000 کیلومتر

خودرو در سلامت کامل کیت ام اصلی داره چند لکه رنگ جزئی از رو $$ 

1398/10/4تهران
توافقی

59,000 کیلومتر

فول کیت ام زیر بندی فابریک شرکتی پرشیا خودرو مانیتور بزرک موس 

1398/9/30تهران