توافقی

500,000 کیلومتر

بیمه یک سال مدل ٢٠٠٧ چند تیکه رنگ ٥٠٠ هزار کارکرد دو جفت لاستیک کره ای سیستم صوتی حرفه ای با دورساپ تلویزیون سقفی سیستم رهیاب جاده ای فنی عالی اماده به کار 

1398/9/29اصفهان
توافقی

150,000 کیلومتر

15 نفره 

1398/9/27تهران