(تومان)155,000,000

بدون تصادف ، لاستیک نو ، فنی بسیار سالم گیربکس سالم بدون صدا 

1396/10/19تهران
(تومان)292,000,000

گلگیر جلو و یک کف دیت گلگیر عقب رنگ میباشد فول فول بیمه ١٠ ماه 

1396/10/18تهران