(تومان)230,000,000

تصادفی 

1397/6/14آذربایجان شرقی