(تومان)270,000,000

35,000 کیلومتر

 

1399/11/1تهران