(تومان)615,000,000

2,000 کیلومتر

 

1402/9/9اصفهان
(تومان)650,000,000

42,000 کیلومتر

 

1402/6/22اصفهان