(تومان)70,000,000

تحویل فوری یک ساعته///پلاک شده دراواخرآذرماه///بیمه ثالث ///موجوددرنمایندگی 

1396/10/23تهران
(تومان)47,700,000

53,000 کیلومتر

١٠ماه بیمه بدون تصادوف فنی و بدنه سالم فوری فروشی تخفیف بیمه کامل 

1396/10/22تهران
(تومان)48,000,000

2,000 کیلومتر

بسیار تمییز ،بدون خط و خش ،کم کارکرد، 

1396/10/20گلستان