(تومان)325,000,000

بیمه یکسال معاینه فنی یکسال فنی سالم شاسی پلمپ 

1400/12/27تهران
توافقی

تمام کمک ها تویوتایی بسیار نرم ضبط اروپایی آنتن دیجیتال کروز کنترل فابریک کاپوت و گلگیر جلو چپ تعویض فنی فوق العاده 

1399/8/22تهران