توافقی

222,222 کیلومتر

هیدرولیک -بیمه یکسال-صافکاری تغییر رنگ از طلایی به مشکی قانونی-رینگ ۱۲/۵-لاستیک چهار حلقه گل درشت اکبند- سیلندر سالم وفابریک زیربندی مرتب وبی طدا چهار چرخ فعال- درصورت نخواستن رینگ ۲۰۰۰۰۰۰کم میشود- قیمت ۲۰۰۰۰۰۰۰- 

1396/5/24گلستان