(تومان)65,000,000

کیلومتر

بدنه به جهت زیبایی رنگ شده , اتاق سالم , فنی سالم , کمک ها سالم , مخزن مایع 

1398/7/5مازندران