(تومان)35,000,000

360,000 کیلومتر

فنی سالم بدون کوجکترین عیبی . ۷سال تخفیف بیمه تا فروردین ۹۹ بیمه دارد. موتور قانونی تعویض شده. 

1398/7/14اصفهان