(تومان)136,000,000

۹۷صفر خشک اچ سی کراس صندق دار برج ۱۰ 

1398/7/8تهران