(تومان)6,500,000

دوو نقره ای خیلی تمیز .بدون رنگ (فقط گلگیر جلو سمت راست) دوازده سال دست خودم .دو سه سالی است خوابیده و گهگاهی استفاده می شه. 

1396/7/14خراسان رضوی