توافقی

94,000 کیلومتر

نقد 23 م اقساط قابل تغییر 

1396/5/30خراسان رضوی
توافقی

49,000 کیلومتر

قیمت 26 میلیون 

1396/4/11تهران
توافقی

45,000 کیلومتر

مقطوع فقط مصرف کننده مقطوع معاوضه با دنا پلاس شهریور یا مهر 

1396/4/9تهران