(تومان)60,000,000

هفت نفره،مانیتور،نویگیشن،کروز کنترل،آینه برقی، فنی سالم 

1396/6/11تهران