توافقی

46,000 کیلومتر

سیمبل 2016 LE / تا آخر سال بیمه دارد / لاستیک 75 درصد / نوک کاپوت نصف کف دست رنگ / قسمتی از درب عقب و گلگیر عقب سمت شاگرد رنگ / ماشین کم کارکرد / خوش رخ و تمیز / فنی سالم به شرط کارشناسی 

1398/9/25تهران
توافقی

52,000 کیلومتر

کیلومتر واقعی /4حلقه لاستیک نو/مانیتور ودوربین عقب 

1398/9/25تهران