توافقی

کاملا سالم ، نویگیشن ، کروز کنترل، بهترین رنگ ( هفت رنگ) 

1398/10/3تهران
توافقی

بدون رنگ و تصادف، گلگیر سمت راننده جلو کمی خش دار، تمام سرویسها را رفته با ۲۰۶ مدل ۸۰ تا ۹۰ هم معاوضه می شود. 

1398/9/27تهران
توافقی

20,000 کیلومتر

فیس لیفت سرویس ها کامل انجام شده 385 م 

1398/9/25تهران