(تومان)81,000,000

سانگ یانگ کوراندو بن رو ۲۳۰۰ ۱۳۸۷ ماشین از لحاظ فنی در سلامت کامل است.از لحاظ بدنه یک لکه رنگ شدگی دارد.بیمه ماشین 5 ماه و تخفیف بیمه ی آن کامل است.رینگ- ضبط قیمت 81 میلیون 

1397/3/19تهران