توافقی

95,000 کیلومتر

تازه بیمه شده و سه سال تخفیف بیمه دارد. 

1398/7/29البرز
توافقی

کیلومتر

11 بیمه از اول تخفیف بیمه دارد فنی بسیار سالم 

1398/7/25البرز