(تومان)76,000,000

49,000 کیلومتر

لوازم اضافی شامل یک جفت چراغ هدلایت و نئون جلو بیمه ثالث کامل یکساله همراه بیمه حادثه راننده 

1397/12/12تهران