(تومان)85,000,000

80,000 کیلومتر

تاکسی بیسم133 لنگرود باامتیاز امتیاز30ماشین 75 کلا باتخیف کامل 85 ملیون بخاطر احتیاج مالی دوست داشتین ازشرکت میتونین قیمت بگیرین 

1398/1/12گیلان