(تومان)95,000,000

فنی و ظاهری کاملا سالم بیمه بدنه و ثالث تا بهمن. فول 

1396/5/17تهران
(تومان)98,000,000

 

1396/5/14اصفهان