(تومان)82,000,000

100,000 کیلومتر

تمیز و سالم از هر لحاظ بیمه و تردد یک سال کامل لاستیک 80 / 2 دیفرانسیل 3500 cc 

1396/12/23آذربایجان شرقی