(تومان)190,000,000

ستثنایی ترین وتک ترین بیتل کروک نقرهای رنگ خاص/نقرهای داخل مشکی سقف مشکی //ABTکامل//موتور توربو//کیلس واستارتر//سیستم صوتی بلواندمی//زنون//گرمکن صندلی//زه روی چراغABT//کمربند آبیABT//رینگ ABT//صندلیABT//فرمان وداشبوردABT//آینه فتوکرومیک//سنسورپارک//مانیتوربزرگ//گیربکسDSG//سنسور عقب و جلو//دی لایت//اتولایت//سنسورنور//سنسورباران//پرژکتورچرخشی//آینه تا شوبرقی//ABD//EBA//ABS//ESP//بدون رنگ وخطوخش//44003491 

1396/11/24تهران
(تومان)190,000,000

استثنایی ترین وتک ترین بیتل کروک نقرهای رنگ خاص //ABTکامل//موتور توربو//کیلس واستارتر//سیستم صوتی بلواندمی//زنون//گرمکن صندلی//زه روی چراغABT//کمربند آبیABT//رینگ ABT//صندلیABT//فرمان وداشبوردABT//آینه فتوکرومیک//سنسورپارک//مانیتوربزرگ//گیربکسDSG//سنسور عقب و جلو//دی لایت//اتولایت//سنسورنور//سنسورباران//پرژکتورچرخشی//آینه تا شوبرقی//ABD//EBA//ABS//ESP//بدون رنگ وخطوخش//44003491 

1396/11/15تهران