(تومان)140,000,000

35,000 کیلومتر

مصرف ۵ لیتر.۱۶۰۰cc 

1398/8/23آذربایجان شرقی