توافقی

103,000 کیلومتر

فولکس کدی مدل 2002 خیلی سالم و کم کار معاینه فنی و بیمه 9 ماهه و تخفیف و.. قیمت23.900.000 

1396/3/28تهران