توافقی

60,000 کیلومتر

قیمت94,000,000 

1396/8/17تهران
(تومان)23,000,000

185,000 کیلومتر

یک لکه رنگ لبه گلگیر عقب مابقی بیرنگ بیمه 4 ماه تخفیف بیمه کامل 8 سال دیسک و صفحه نو تخفیف پای معامله جزیی فوری فروشی 

1396/7/16تهران
(تومان)116,000,000

3,300 کیلومتر

در حد صفر. بسیار نو . کیلومتر جدید دیجیتال. 

1396/7/13تهران