(تومان)345,000,000

21,000 کیلومتر

فول با کیلومتر دیجیتال قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 345,000,000 تومان 

1398/8/6تهران
توافقی

20,000 کیلومتر

فول بیرنگ 

1398/8/3تهران