توافقی

82,000 کیلومتر

در حد صفر ایده آل برای کمپر و مسافرتهای خانوادگی ،سرویس های VIP کارکرد فقط ۸۲۰۰۰ به شرط تایید کارشناس فیات کلیه قطعات و امکانات فابریک بیمه یکسال تخفیف کامل معاینه فنی کامل پلاک عمومی سهمیه سوخت هشتاد لیتر در روز بدون کوچکترین هزینه 

1399/11/29تهران