توافقی

220,000 کیلومتر

تک سند. موتور کاملا سالم و بدون تعمیر. تخفیف بیمه کامل. 

1398/9/25آذربایجان شرقی