توافقی

46,000 کیلومتر

استثنايى،نزديك به نو،روكش صندلى وكفپايى مخصوص هشت سال بيمه،زاپاسو ابزار أكبند،دست اول سفيدصدفى 

1396/2/29تهران