(تومان)23,000,000

185,000 کیلومتر

یک لکه رنگ لبه گلگیر عقب مابقی بیرنگ بیمه 4 ماه تخفیف بیمه کامل 8 سال دیسک و صفحه نو تخفیف پای معامله جزیی فوری فروشی 

1396/7/16تهران