توافقی

یکدستگاه لندرور فریلندر با کارکرد ۱۴۰/۰۰۰ کیلومتر که متعلق به سفارت استرالیا در تهران بوده، در وضعیت فوقالعاده سالم، برای توضیحات بیشتر تماس حاصل بفرمایید؛ 

1396/10/15تهران