(تومان)3,100,000,000

یک گلگیر رنگ دارد ولی ماشین خودمه چندسال دارمش هیچ مشکلی نداره قیمت مقطوع 

1398/6/30تهران