(تومان)185,000,000

45,000 کیلومتر

 

1398/6/19خوزستان