(تومان)330,000,000

مزدا نیو تیپ 4 سالم بدون رنگ لطفا مصرف کننده تماس بگیرد 

1398/5/31سمنان
(تومان)330,000,000

مزدا نیو تیپ 4 سفید کم کارکرد سالم یدون رنگ دارای بیمه 

1398/5/13سمنان